Đệm dẫn hướng trên phải DG-04
room

Đệm dẫn hướng trên phải DG-04