Đệm giảm chấn FK-A; FK-B
room

Đệm giảm chấn FK-A; FK-B